เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ

สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคำมั่นสัญญาที่จะชี้นำพฤติกรรมของเรานอกเหนือจากการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนให้เราเลือกทางที่ถูกต้องเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

Paul Hudson

การเคารพและ การปกป้อง
ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นการกระตุ้นส่งเสริม

การเคารพและ การปกป้อง ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นการกระตุ้นส่งเสริม

อื่นๆ

ความซื่อสัตย์ใน การจัดการ ข้อมูลของบริษัท

เพื่อปกป้องและรักษาความสามารถในการแข่งขัน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของเรา

อื่นๆ

ความซื่อสัตย์ใน การจัดการ
ข้อมูลของบริษัท

เพื่อปกป้องและรักษาความสามารถในการแข่งขัน ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของเรา

ความซื่อสัตย์ใน
แนวปฏิบัติทาง ธุรกิจของเรา

เพื่อรักษาความไว้วางใจใน ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนสมาชิกในสังคม ที่ซึ่ง Sanofi เข้าไปดำเนินธุรกิจ

ความซื่อสัตย์ใน แนวปฏิบัติทาง ธุรกิจของเรา

เพื่อรักษาความไว้วางใจใน ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และคู่ค้า...

อื่นๆ