این وب سایت برای ردیابی مخاطبان و بهبود محتوای خود از کوکی استفاده می کند. با ادامه استفاده از این وب سایت با استفاده از این کوکی ها موافقت می کنید. برای اطلاعات بستر در مورد کوکی ها و تنظیم ترجیحات خود اینجا کلیک کنید.

ادامه

پیام
مدیر عامل


درستکاری یک تعهد است که باید رفتارهای ما را فراتر از قانون و مقررات هدایت کند ، و ما را در هنگام مواجهه با هر موقعیتی برای انتخاب درست هدایت کند.

Paul Hudson

احترام گذاشتن
و حفاظت

از افراد و محیط

برای داشتن محیط
کاری انگیزه‌بخش،
خلاق و ایمن

احترام گذاشتن
و حفاظت 
از افراد و محیط

برای داشتن محیط
کاری انگیزه‌بخش،
خلاق و ایمن

مطالب بیشتر

درستکاری در مدیریت اطلاعات
شرکت

برای محافظت و حفظ رقابت‌پذیری، تصویر و شهرت ما

درستکاری در

انجام فعالیت‌های کسب و کار ما

برای حفظ اعتماد در روابط خود با ذینفعان شرکت - بیماران، مشتریان، سهامداران، تأمین‌کنندگان و سایر شرکای تجاری و اعضای جامعه مدنی - که سانوفی در آن زمینه عمل می‌کند بکوشیم

درستکاری در 
انجام فعالیت‌های کسب و کار ما

برای حفظ اعتماد در روابط خود با ذینفعان شرکت - بیماران، مشتریان، سهامداران، تأمین‌کنندگان و سایر شرکای تجاری و اعضای جامعه مدنی - ...

مطالب بیشتر