Kjo faqe interneti përdor cookie për të përmirësuar përmbajtjen dhe analizën e përdorimit të faqes në internet. Duke vazhduar të shfletoni këtë faqe, ju po pranoni përdorimin e këtyre cookies. Klikoni këtu për more information on cookies and to set your preferences.

I vendosur
Integriteti në menaxhim informacione të kompanive

Për të ruajtur dhe për të mbrojtur konkurrencën, imazhin dhe emrin e mirë

Ruajtja e informacioneve të  besueshme dhe të ndjeshme
Ruajtja e informacioneve të besueshme dhe të ndjeshme
NË KOMPANINË SANOFI MBROJTJA E INFORMACIONEVE TË BESUESHME DHE TË NDJESHME ËSHTË ME RËNDËSI THELBËSORE.
Ruajtja e informacioneve të  besueshme dhe të ndjeshme

“Informacioni i besueshëm” është çdo informacion, në çfarëdo forme, që nuk gjendet publikisht në disponim dhe të cilin duhet ta mbrojmë nga përdorimi joadekuat ose paraqitja, sepse një përdorim ose paraqitje e tillë do të mund ta rrezikonte Kompaninë.

Shembujt e informacioneve të besueshme e përfshijnë:

  • menaxhimin dhe gjendjen financiare të Kompanisë sonë
  • planet strategjike/menaxhuese
  • informacionet për çmime
  • planet e marketingut dhe strategjitë e zhvillimit menaxhues
  • të dhënat klinike, hulumtimet dhe të dhënat teknike, shpikjet dhe inovacionet
  • informacionet e besueshme të marra nga partnerët menaxhues.