Kjo faqe interneti përdor cookie për të përmirësuar përmbajtjen dhe analizën e përdorimit të faqes në internet. Duke vazhduar të shfletoni këtë faqe, ju po pranoni përdorimin e këtyre cookies. Klikoni këtu për more information on cookies and to set your preferences.

I vendosur
Respektimi i njerëzve
Respektimi i njerëzve
SANOFI KULTIVON AMBIENT PUNE STIMULUES, KRIJUES DHE JODISKRIMINUES PËR TË GJITHË TË PUNËSUARIT DHE PËR PARTNERËT E JASHTËM MENAXHUES.
Respektimi i njerëzve

Jemi të përkushtuar që t’i respektojmë dhe t’i promovojmë të drejtat e njeriut, në pajtim me Deklaratën universale për të drejtat e njeriut dhe për Parimet themelore për të drejtat e njeriut në kontekstin e menaxhimit. Ne jemi nënshkrues të Marrëveshjes globale të KB nga viti 2003 dhe me kujdes jemi duke i përcjellë çështjet e përfshira në Konventat fundamentale të Organizatës ndërkombëtare të punës (duke përfshirë edhe ndalimin e punës së fëmijëve dhe punës së detyruar dhe respektimin e lirisë së bashkimit). Ne e promovojmë të qenët më ndryshe, e aplikojmë objektivitetin dhe dashamirësinë në ndërveprimin tonë me individët brenda dhe jashtë kompanisë Sanofi.

SANOFI I PËRKUSHTOHET:
 • Ndalimit të çfarëdo sjelljeje e cila mund të ndikojë negativisht në dinjitet personal.
 • Mbajtjes së tolerances zero ndaj keqtrajtimit dhe të gjitha formave të diskriminimit për cilëndo nga këto baza:
  • gjinia
  • identiteti gjinor
  • pleqëria
  • origjina
  • orientimi fetar
  • orientimi seksual
  • pamja fizike
  • gjendja shëndetësore
  • invaliditeti
  • aktivitetet sindikale qëndrimet
  • politike
  • kombësia
  • fituata familjare.
 • Për përkrahjen e mundësive të barabarta për të gjithë të punësuarit ose kandidatët për punë në kuptimin e rekrutimit, qasjes në trajnime, kompensime, sigurimit social, mobilitetit të brendshëm dhe zhvillimit të karrierës. Shkathtësitë, përvoja dhe aftësitë personale janë faktorë të vetëm të cilët i marrim parasysh.
 • Promovimin i të qenit i ndryshëm sepse besojmë se identitetet e ndryshme të njerëzve tanë dhe të partnerëve të jashtëm menaxhues janë burim i forcës dhe përbërës kryesor të suksesit tanë.
 • Presim që partnerët tanë të jashtëm menaxhues që t’u përmbahen parimeve fundamentale të Organizatës ndërkombëtare të punës, sidomos atyre që kanë të bëjnë me punën e fëmijëve, punën e detyruar, orarin e punës, pagën, lirinë e bashkimit dhe mosdiskriminimin.