Kjo faqe interneti përdor cookie për të përmirësuar përmbajtjen dhe analizën e përdorimit të faqes në internet. Duke vazhduar të shfletoni këtë faqe, ju po pranoni përdorimin e këtyre cookies. Klikoni këtu për more information on cookies and to set your preferences.

I vendosur
Integriteti në aktivitetet tona menaxhuese

Ruajtja e besimit të marrëdhënies sonë me palët e interesuara — pacient, klientët, aksionarët, furnizuesit dhe partnerët e tjerë menaxhues dhe anëtarët e shoqërisë civile — me të cilët menaxhon Sanofi

Parandalimi i ryshfetit dhe korrupsionit
Parandalimi i ryshfetit dhe korrupsionit
NË KOMPANINË SANOFI, LUFTA KUNDËR FORMAVE TË NDRYSHME TË KORRUPSIONIT PARAQET PËRPARËSI.
Parandalimi i ryshfetit dhe korrupsionit

Korrupsioni e pengon zhvillimin ekonomik sepse mund ta rrezikojë konkurrencën korrekte dhe ta shkatërrojë besimin e shoqërisë ose të individit. Në kompaninë Sanofi lufta kundër formave të ndryshme të korrupsionit paraqet përparësi. Promovimi i kulturës së etikës dhe integritetit është vendimtar për mbajtjen e besimit të pacientëve, palëve të interesuara dhe shoqërisë në tërësi. Sanofi i është përkushtuar kultivimit të kulturës së integritetit në tërë organizatën dhe në komunikimin e qartë lidhur me pritshmëritë që ta zvogëlojë rrezikun nga korrupsioni.

Të punësuarve të kompanisë Sanofi u ndalohet që të japin, të premtojnë ose të ofrojnë çfarëdo nga vlerat, cilitdo personi që të ndikojë ndaj cilësdo procedure ose vendimi, sidomos kur komunikohet me punonjësit e shëndetësisë (HCP) dhe me funksionarët e shtetit.

Kjo ndalesë ka të bëjë edhe me korrupsionin e tërthortë, përkatësisht me veprimet të cilat i bëjnë personat e tretë në emër ose për llogari të kompanisë Sanofi.

Çfarëdo nga vlerat mund të përfshijë, por pa kufizime:

 • paratë e gatshme
 • dhuratat
 • riparaqitjen, akomodimin dhe racionet
 • shpenzimet e udhëtimit
 • shërbimet
 • ofertat për punësim
 • huamarrjet
 • donacionet ose kontributet
 • cilatdo vlera të bartura, madje edhe me vlerë nominale.

Në kuadrin e marrëveshjeve ndërkombëtare dhe ligjeve, kompanitë e implikuara në korrupsion mund të ballafaqohen me dëme serioze për emrin e mirë dhe të jenë të detyruara të paguajnë dënime të larta kundërvajtëse dhe penale. Gjithashtu mund të ballafaqohen edhe me pasojat e rëndësishme të pavolitshme komerciale (p.sh., humbja e kontratës).

Përveç rreziqeve për kompaninë, të punësuarit të cilët janë të implikuar në korrupsion munden edhe personalisht të dënohen me sanksione kundërvajtëse dhe penale, duke përfshirë edhe dënimet e larta dhe dënimet me burg.

Duke pasur parasysh aplikimin ndërkombëtar të dispozitave kundër korrupsionit, korrupsioni i bërë në një shtet mund të shkaktojë sanksione në më shumë shtete, me çfarë kryerësit ballafaqohen me dënime të mëtejshme.

Sanofi employees are prohibited from giving, promising to give or offering to give anything of value, to any person for the purpose of influencing any act or decision, notably when interacting with Healthcare Professionals (HCPs) and government officials.

This prohibition also applies to indirect corruption, that is, acts carried out by a third party in the name or on behalf of Sanofi.

Anything of value may include but is not limited to:

In light of international treaties and laws, companies involved in corruption may face serious reputational damages and be liable for heavy civil and criminal fines. They may also face significant adverse commercial consequences (e.g. loss of contracts).