Kjo faqe interneti përdor cookie për të përmirësuar përmbajtjen dhe analizën e përdorimit të faqes në internet. Duke vazhduar të shfletoni këtë faqe, ju po pranoni përdorimin e këtyre cookies. Klikoni këtu për more information on cookies and to set your preferences.

I vendosur
Integriteti në aktivitetet tona menaxhuese

Ruajtja e besimit të marrëdhënies sonë me palët e interesuara — pacient, klientët, aksionarët, furnizuesit dhe partnerët e tjerë menaxhues dhe anëtarët e shoqërisë civile — me të cilët menaxhon Sanofi

Ndërveprimi  me pacientët
Ndërveprimi me pacientët
SANOFI ËSHTË PËRKUSHTUAR NDËRVEPRIMIT ME PACIENTËT DHE ME SHOQATAT E PACIENTËVE.
Ndërveprimi  me pacientët

Si partner në rrugën e shëndetit dhe që ta kuptojmë se si individët jetojnë me sëmundje dhe çfarë presin nga punëtorët e shëndetësisë, Sanofi i është përkushtuar përmirësimit të ndërveprimit përkatës me pacientët dhe shoqatat e pacientëve me këmbimin e ideve, ndërtimin e marrëdhënieve të besimit të plotë, dhënies rëndësi informacioneve të marra nga ata individë dhe zhvillimin e zgjidhjeve më të mira.

Ne në kompaninë Sanofi i kultivojmë ndërveprimet me pacientët dhe shoqatat e pacientëve gjatë ciklit jetësor të produktit, domethënë nga ekzaminimet klinike deri te aplikimi i produktit nga ana e pacientit në jetën e përditshme. Sanofi i është përkushtuar përpjekjes që këto ndërveprime të jenë në respekt të plotë ndaj standardeve të larta etike dhe në përputhje me ligjet kompetente dhe me orientimet industriale.

Sanofi siguron që të drejtat dhe shëndeti i pjesëmarrësve dhe i pacientëve në hulumtime në njerëz dhe integriteti i aktiviteteve shkencore dhe mjekësore i kompanisë Sanofi të jenë të mbrojtura. Lidhur me ekzaminimet klinike, Sanofi i rekruton pacientët dhe individët e shëndoshë në mbarë botën. Në kuadër të këtyre ekzaminimeve klinike Sanofi:

  • mund t’i përfshijë pacientët në kontrollin e dokumenteve, siç janë formularët për pëlqim dhe protokollet ose në dhënien e këshillave që sa më mirë të shqyrtohen nevojat e tyre.
  • e siguron që proceset të ideohen ashtu që pacientët e përfshirë në ekzaminime klinike të japin pëlqimin e lirë dhe të njihen në bazë të informacioneve të qarta, komplete të cilat shprehen në mënyrë të kuptueshme dhe të përshtatshme.

Gjithashtu, Sanofi beson se mundësia e qasjes së publikut në informacione për pacientët, punonjësit e shëndetësisë dhe bashkësinë shkencore. Si i tillë, Sanofi i është përkushtuar paraqitjes së vazhdueshme publike të informacioneve për ekzaminimet klinike dhe për rezultate.

Përveç ekzaminimeve klinike, Sanofi mbështet:

  • ndërveprimet me pacientë dhe me shoqatat e pacientëve që më mirë të kuptohet ndikimi i produktit ndaj cilësisë së jetës së pacientëve dhe që të kuptohen nevojat e mundshme për përmirësime. Rezultati mund të integrohet në zhvillimin e zgjidhjeve të ardhshme mjekësore.
  • Kontaktet midis pacientëve që t’i ndajnë përvojat e veta dhe gjendjet shëndetësore.