เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
Dante Beccaria
สารจาก เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั่วโลก
ในฐานะหุ้นส่วนของเส้นทางสู่สุขภาพ พันธกิจของเราในการดำเนินงานอย่างซื่อสัตย์นั้นเป็นสิ่งสำคัญมากในการรับประกันถึงความเชื่อมั่นของผู้คนที่เราให้บริการ
Dante Beccaria

เนื่องจากเรามีเป้าหมายที่จะเป็นพันธมิตรในเส้นทางสุขภาพ จึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่เราในฐานะพนักงาน Sanofi จะต้องดำเนินการอย่างซื่อสัตย์ในทุก ๆ สถานการณ์ที่เราเผชิญ การมีพฤติกรรมที่ถูกต้องคือพันธกิจของเราที่มีต่อสังคม ปัจจุบันนี้การสร้างความไว้วางใจอย่างยั่งยืนกับผู้คนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อความสำเร็จและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทของเรา ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องสำคัญมากยิ่งกว่าในอดีต

เอกสารนี้ ซึ่งก็คือหลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของเรา ครอบคลุมเนื้อหาที่สำคัญซึ่งจำเป็นต่อวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ของเรา โดยจะให้แนวทางในเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงาน Sanofi เมื่อต้องติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราไม่ว่ากลุ่มใด

การตัดสินใจอย่างมีจริยธรรมอาจไม่ใช่หนทางที่ง่ายดายเสมอไป เรา จำเป็นต้องใช้วิจารณญาณเพื่อประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงที่ เกี่ยวข้อง การทำในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและด้วยเหตุผลที่ ถูกต้องนั้น จำเป็นต้องอาศัยความสมดุล ความเที่ยงธรรม และ ความกล้าหาญ

นอกเหนือจากหลักจรรยาบรรณนี้ ฝ่ายจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ (Ethics & Business Integrity) ได้ออกแบบโปรแกรมต่าง ๆ ที่จะจัดหาการฝึกอบรมออนไลน์ รวมทั้งไซต์อินทราเน็ตที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบ่มเพาะวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ขึ้นในทุกระดับขององค์กร

ผมขอสนับสนุนให้ทุกท่านติดต่อกับฝ่ายจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจเพื่อขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือ