เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
สารจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคำมั่นสัญญาที่จะชี้นำพฤติกรรมของเรานอกเหนือจากการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนให้เราเลือกทางที่ถูกต้องเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

ที่ซาโนฟี่ เรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะป้องกัน รักษาและบรรเทาความเจ็บป่วยและโรคภัยไข้เจ็บตลอดทุกช่วงชีวิต เรามีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาด้านสุขภาพของชุมชนและหาทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยโดยการรวมวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าเข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูง

เราได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้อย่างดีขึ้นและเราได้รับความเข้มแข็งจากความรู้ที่มีอยู่อย่างยาวนาน เราทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีการรักษาใหม่ๆเพื่อต่อสู้กับโรคเรื้อรัง โรคที่ซับซ้อน และโรคที่ไม่ค่อยมียารักษา เพื่อสร้างทางเลือกสำหรับผู้ป่วยและอนาคตของการดูแลสุขภาพ

ในการสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ เรามุ่งมั่นที่จะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสมอมา ในการตัดสินใจใดๆ เราต้องนำหลักจริยธรรมมาร่วมพิจารณาด้วยทุกครั้ง ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคำมั่นสัญญาที่จะชี้นำพฤติกรรมของเรานอกเหนือจากการที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนให้เราเลือกทางที่ถูกต้องเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ

หลักจรรยาบรรณนี้ประกอบด้วยหลักการที่นำทางเรา เราแต่ละคนต้องรู้ เข้าใจ และนำหลักการเหล่านี้ไปปรับใช้ในงานประจำวันของเรา โดยไม่คำนึงว่าเราจะทำงานอยู่ในระดับใดหรือแผนกไหนของบริษัท เอกสารอ้างอิงนี้มีขึ้นเพื่อสนับสนุนทุกคนที่ซาโนฟี่เพื่อให้พวกเรายังคงแน่วแน่ในพันธกิจของเราที่มีต่อผู้ป่วย แพทย์ นักวิทยาศาสตร์ คู่ค้า นักลงทุน และสังคมโดยรวม

เราแต่ละคนต้องนำหลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของซาโนฟี่ไปปรับใช้ในชีวิตจริง ผมขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและการอุทิศตนให้กับผู้ป่วย พวกเขาได้สร้างแรงบันดาลใจให้เราไม่เพียงแต่จะเป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแต่ยังรวมถึงการปฏิบัติด้วยความซื่อตรง