เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
วิธีการแจ้ง ข้อกังวล
วิธีการแจ้ง ข้อกังวล
ถ้าพนักงานคนใดของ Sanofi มีข้อกังวลหรือเชื่อโดยความสุจริตใจว่ามีการละเมิดหรืออาจจะมีการละเมิดกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนดของหลักจรรยาบรรณของอุตสาหกรรม นโยบายหรือมาตรฐานของ Sanofi หรือหลักการข้อใดข้อหนึ่งของหลักจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของ Sanofi พนักงานคนนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งข้อกังวลผ่านช่องทางที่เขา/เธอเห็นว่าเหมาะสมที่สุด
วิธีการแจ้ง ข้อกังวล

นอกจากนี้ พนักงาน Sanofi รายใดที่ได้รับการแจ้งข้อกังวลจะต้องรายงานเรื่องนี้ต่อไปยังหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) ที่เกี่ยวข้อง หรือแจ้งผ่านบริการสายด่วนด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ปลอดภัยดังระบุไว้ข้างต้น

พนักงานที่แจ้งข้อกังวลจะไม่ถูกดำเนินการทางวินัยหรือถูกเลือกปฏิบัติ หากพนักงานรายงานข้อกังวลด้วยความสุจริตใจและมิได้มีความประสงค์ร้าย แม้ในกรณีที่ข้อเท็จจริงที่รายงานมานั้น ต่อมาได้รับการพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีการดำเนินการใด ๆ ต่อไปก็ตาม

ฝ่ายจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจจะดำเนินการสอบสวนสืบสวนเรื่องที่ได้รับรายงาน โดยมีหน่วยงานอื่น ๆ ให้ความช่วยเหลือหากจำเป็น

เมื่อเรื่องที่รายงานมานั้นได้รับการยืนยันจากการสืบสวนสอบสวน Sanofi จะจัดการกับเรื่องนี้โดยทำการแก้ไขและ/หรือมีการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีตามกฎหมายหากจำเป็น