เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
การเคารพและ การปกป้อง ผู้คนและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย สร้างสรรค์ และเป็นการกระตุ้นส่งเสริม

การเคารพ ต่อผู้คน
การเคารพ ต่อผู้คน
Sanofi ส่งเสริมสถานที่ทำงานที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ มีการกระตุ้น ส่งเสริม และสร้างสรรค์สำหรับพนักงานทุกคน รวมถึงคู่ค้าธุรกิจ
การเคารพ ต่อผู้คน

เรามุ่งมั่นที่จะเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและหลักการอันเป็นแนวทางขององค์การสหประชาชาติที่ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เราได้ลงนามในข้อตกลง ทั่วโลกของสหประชาชาติ (United Nations Global Compact) มาตั้งแต่ปี 2003 และเราเฝ้าระวังประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้อนุสัญญาหลักขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (รวมถึงข้อห้ามใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ การเคารพในเสรีภาพในการสมาคม) เราส่งเสริมความหลากหลาย ความยุติธรรมในแนวทางปฏิบัติ และการแสดงความสุภาพในการติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก Sanofi

Sanofi มุ่งมั่นที่จะ:
 • ห้ามการกระทำใด ๆ ที่ส่งผลลบต่อความมีเกียรติของบุคคล
 • รักษาวัฒนธรรมในการไม่ยอมให้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาด ซึ่งเรื่องของการล่วงละเมิดและการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบไม่ว่าจะเนื่องมาจากเหตุผลในเรื่องใดก็ตาม เช่น
  • เพศ
  • อัตลักษณ์ทางเพศ
  • อายุ
  • ชาติกำเนิด
  • ศาสนา
  • รสนิยมทางเพศ
  • หน้าตารูปลักษณ์
  • สุขภาพ
  • ความพิการ
  • กิจกรรมที่เกี่ยวกับสหภาพแรงงาน
  • ความคิดเห็นทางการเมือง
  • สัญชาติ
  • สถานการณ์ทางครอบครัว
 • การสนับสนุนโอกาสที่เท่าเทียมสำหรับพนักงาน ทุกคนหรือผู้สมัครงาน ในการสรรหาพนักงาน การเข้าถึงการฝึกอบรม ค่าตอบแทน สวัสดิการ การโอนย้ายภายใน และ การพัฒนาทางวิชาชีพ ปัจจัยที่เราจะพิจารณาก็คือทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถในการเรียนรู้ของบุคคลเท่านั้น
 • การส่งเสริมความหลากหลาย เพราะเราเชื่อว่าบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันของบุคลากรของเราและคู่ค้าธุรกิจ คือที่มาของความแข็งแกร่งและเป็น องค์ประกอบที่สำคัญของความสำเร็จของเรา
 • เราคาดหวังว่าคู่ค้าธุรกิจของเราจะยึดมั่นในหลักการพื้นฐานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ เวลาทำงาน ค่าจ้างเงินเดือน เสรีภาพในการสมาคม และการไม่เลือกปฏิบัติ