เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
ความซื่อสัตย์ใน แนวปฏิบัติทาง ธุรกิจของเรา

เพื่อรักษาความไว้วางใจใน ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนสมาชิกในสังคม ที่ซึ่ง Sanofi เข้าไปดำเนินธุรกิจ

การต่อต้านการให้สินบน และการทุจริต
การต่อต้านการให้สินบน และการทุจริต
ที่ Sanofi การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบถือเป็น เป้าหมายสำคัญ
การต่อต้านการให้สินบน และการทุจริต

การทุจริตจะทำให้การพัฒนาทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง เพราะจะทำให้ เกิดการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและทำลายความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทหรือบุคคล ที่ Sanofi การต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบถือเป็นเป้าหมายสำคัญ การส่งเสริมวัฒนธรรมการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ คือกุญแจสำคัญใน การรักษาความเชื่อมั่นของผู้ป่วย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคม Sanofi มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ทั่วทั้งองค์กร และสื่อสารอย่างชัดเจนถึงความคาดหวังของเราที่จะลดการทุจริตลง

ห้ามมิให้พนักงาน Sanofi ให้สัญญาว่าจะให้ หรือเสนอที่จะให้สิ่งของมีมูลค่าใด ๆ แก่บุคคลใดก็ตามเพื่อจุดประสงค์ในการโน้มน้าวการดำเนินการหรือการตัดสินใจใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อติดต่อกับบุคลากรทางการแพทย์ (HCP) และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ข้อห้ามนี้ยังมีผลบังคับใช้กับการทุจริตทางอ้อม กล่าวคือ การดำเนินการผ่านบุคคลภายนอกในนามของหรือเพื่อ Sanofi

สิ่งของที่มีมูลค่าอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้

  • เงินสด
  • ของกำนัล
  • การเลี้ยงรับรอง ที่พัก และการเลี้ยงอาหาร
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • การบริการ
  • ข้อเสนอในการจ้างงาน
  • สินเชื่อ
  • การบริจาคหรือการสนับสนุนต่าง ๆ
  • การให้สิ่งใดๆ ก็ตามที่มีมูลค่า แม้ว่าจะเป็นจำนวนเงินเล็กน้อย

ภายใต้สนธิสัญญาและกฎหมายระหว่างประเทศ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตอาจต้องเผชิญกับการเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรง และต้องโทษปรับเป็นเงินจำนวนมากในทางแพ่งและทางอาญา และพวกเขายังอาจต้องเผชิญกับผลกระทบทางลบที่สำคัญในเชิงพาณิชย์ (เช่น การสูญเสียสัญญาโครงการ)

นอกจากจะทำให้บริษัทตกอยู่ในความเสี่ยงแล้ว พนักงานที่กระทำการทุจริตก็อาจต้องได้รับโทษทางแพ่งและทางอาญาในฐานะบุคคล ซึ่งรวมถึงโทษปรับเป็นเงินจำนวนมากและโทษจำคุก

ภายใต้การบังคับใช้นอกอาณาเขตของระเบียบข้อบังคับเพื่อต่อต้านการทุจริตบางประการ การกระทำ ทุจริตในบางประเทศอาจส่งผลให้มีการดำเนินมาตรการบังคับในหลาย ๆ ประเทศ และทำให้ ผู้ละเมิดข้อบังคับนั้นต้องได้รับโทษเพิ่มเติม

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการมีจริยธรรมและความซื่อสัตย์ รวมทั้งเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและการต่อต้านการให้สินบนที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมด Sanofi ได้นำนโยบายและมาตรฐานต่าง ๆ ที่ครอบคลุมที่กำหนดกฎระเบียบที่ชัดเจนมาปรับใช้ซึ่งพนักงาน Sanofi ทุกคนต้องปฏิบัติตาม และรวมไปถึงบุคคลภายนอก ถ้าเหมาะสม

นโยบายและมาตรฐานเหล่านี้จะกำกับดูแลกิจกรรมบางอย่างเพื่อสร้างความมั่นใจว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายและรวมไปถึงข้อกำหนดเฉพาะที่มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการให้สินบนและการทุจริต

Sanofi ห้ามไม่ให้มีการจ่ายเงินค่าอำนวยความสะดวกในทุกกรณี แม้ว่าจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายก็ตาม

นโยบายและมาตรฐานเหล่านี้ไม่อาจระบุอย่างครอบคลุมทั้งหมดสำหรับ ทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ หากสถานการณ์ใดที่เกิดขึ้นนั้นไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนด ของนโยบายและมาตรฐานเหล่านี้ หรือข้อกำหนดดังกล่าวไม่ชัดเจนสำหรับพนักงาน Sanofi พนักงานควรปรึกษาผู้จัดการของตนและ/หรือฝ่ายกฎหมาย และฝ่ายจริยธรรมและความซื่อสัตย์ทางธุรกิจ