เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
ความซื่อสัตย์ใน แนวปฏิบัติทาง ธุรกิจของเรา

เพื่อรักษาความไว้วางใจใน ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนสมาชิกในสังคม ที่ซึ่ง Sanofi เข้าไปดำเนินธุรกิจ

การติดต่อกับ ผู้ป่วย
การติดต่อกับ ผู้ป่วย
Sanofi มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการติดต่อกับผู้ป่วยและกลุ่ม ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
การติดต่อกับ ผู้ป่วย

ในฐานะพันธมิตรของเส้นทางสู่สุขภาพ และเพื่อทำความเข้าใจว่าบุคคลใช้ชีวิตอยู่กับความเจ็บป่วยอย่างไรและพวกเขาคาดหวังอะไรจากผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ Sanofi จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการติดต่อกับผู้ป่วยและกลุ่มผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน การรับรองว่าความคิดเห็นของพวกเขามีความสำคัญและการพัฒนาโซลูชันที่ดีขึ้น

ที่ Sanofi เราส่งเสริมการติดต่อกับผู้ป่วยและกลุ่มผู้ป่วยตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ จากการทดลองทางคลินิกไปจนถึงการใช้ผลิตภัณฑ์โดยผู้ป่วย ในชีวิตประจำวันของพวกเขา Sanofi มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มั่นใจว่าการติดต่อกันทั้งหมดเหล่านี้จะเป็นไปตามมารฐานจริยธรรมขั้นสูง และเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและแนวทางอุตสาหกรรม

Sanofi จะดำเนินการให้มั่นใจว่ามีการปกป้องสิทธิและสุขภาพของผู้ป่วยและผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นมนุษย์ รวมถึงความซื่อสัตย์ของการดำเนินการทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ของ Sanofi ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทดลองทางคลินิก Sanofi จะสรรหา ผู้ป่วยและผู้เข้าร่วมการวิจัยที่มีสุขภาพดีทั่วโลก ภายใต้กรอบการทดลองทางคลินิก Sanofi อาจจะ:

  • ขอให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการทบทวนเอกสารการวิจัย เช่น แบบฟอร์มการให้ความยินยอมด้วยความเต็มใจ และโครงร่างการวิจัย หรือในการให้คำแนะนำเพื่อให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยได้ดียิ่งขึ้น
  • ดำเนินการให้แน่ใจว่ากระบวนการต่าง ๆ ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ป่วยที่สมัครเข้าร่วมในการทดลองทางคลินิกสามารถให้ความยินยอมอย่างมีข้อมูลและโดยสมัครใจจากการที่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและชัดเจน ซึ่งบอกกล่าวในลักษณะที่เข้าใจได้และไม่ใช้ถ้อยคำเชิงเทคนิค

นอกจากนี้ Sanofi เชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลการทดลองทางคลินิกต่อสาธารณะจะยังประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วย ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ และชุมชนวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุนี้ Sanofi จึงมุ่งมั่นที่จะ เปิดเผยข้อมูลการทดลองทางคลินิกและผลที่ได้รับต่อสาธารณะ โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการทดลองทางคลินิกแล้ว Sanofi สนับสนุน:

  • การติดต่อกับผู้ป่วยและสมาคมผู้ป่วยเพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและรับทราบถึงความต้องการด้านการปรับปรุงที่เป็นไปได้ อาจมีการนำผลลัพธ์ที่ได้นี้ไปผนวกรวมในการพัฒนาแนวทางด้านการดูแลสุขภาพในอนาคต
  • การติดต่อกันระหว่างผู้ป่วยเพื่อให้พวกเขาสามารถแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพของตน