เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
ความซื่อสัตย์ใน แนวปฏิบัติทาง ธุรกิจของเรา

เพื่อรักษาความไว้วางใจใน ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนสมาชิกในสังคม ที่ซึ่ง Sanofi เข้าไปดำเนินธุรกิจ

การติดต่อกับ ชุมชนวิทยาศาสตร์
การติดต่อกับ ชุมชนวิทยาศาสตร์
Sanofi มุ่งมั่นที่จะ ดำเนินการโดยมีมาตรฐานสูงสุดในด้านจริยธรรม และความซื่อสัตย์เมื่อติดต่อกับชุมชนวิทยาศาสตร์
การติดต่อกับ ชุมชนวิทยาศาสตร์

การติดต่อกับชุมชนวิทยาศาสตร์นั้นต้องชอบด้วยกฎหมายและมีความจำเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยและลูกค้ามีช่องทางเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่ตนต้องการ และพวกเขาใช้ผลิตภัณฑ์ Sanofi อย่างถูกต้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของตน นอกจากนี้ การติดต่อกันเหล่านี้จะช่วยให้เราได้รับความคิดเห็นตอบกลับและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา ยาที่ใช้ในการวิจัยและการพัฒนา รวมถึงแนวทางเวชปฏิบัติ จะได้รับประโยชน์อย่างมหาศาลจากการติดต่อกันเหล่านี้ นอกจากนี้ Sanofi ยังสนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์ ซึ่งเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร์ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ทางคลินิกของตนและเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง Sanofi มุ่งมั่นที่จะดำเนินการโดยมีมาตรฐานสูงสุดในด้านจริยธรรมและความซื่อสัตย์เมื่อติดต่อกับชุมชนวิทยาศาสตร์

Sanofi ติดต่อกับชุมชนวิทยาศาสตร์และชุมชน การแพทย์ในหลาย ๆ ทาง ซึ่งได้แก่

  • การสนับสนุนด้านการศึกษาทางการแพทย์ของ พวกเขา โดยการให้ข้อมูลที่สมดุลและยุติธรรม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราและการใช้งานอย่าง เหมาะสมโดยบุคลากรทางการแพทย์
  • การจัดประชุมหรืองานกิจกรรมทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์ หรือสนับสนุนการจัดประชุมทางวิทยาศาสตร์และเพื่อการศึกษาที่จัดขึ้นโดยบุคคลภายนอก
  • การเข้าทำข้อตกลงที่มีค่าตอบแทนสำหรับบริการกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้บริการหรือดำเนินการที่สำคัญในแวดวงทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น ทำการศึกษาวิจัย การเข้าร่วมในการประชุมทางวิทยาศาสตร์ และการให้บริการคำปรึกษา

การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาให้บริการนั้นต้องไม่เป็นการโน้มน้าวให้พวกเขาสั่งยา สั่งซื้อ จัดหา จำหน่าย กำหนด หรือแนะนำการกำหนดสูตรยาที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Sanofi ใด ๆ เราคัดเลือก ผู้เชี่ยวชาญโดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาที่เป็นกลาง บนพื้นฐานของความต้องการที่กำหนด โดยไม่คำนึงถึง การใช้หรือการแนะนำผลิตภัณฑ์ของ Sanofi ในอดีตหรือในอนาคตที่คาดไว้ Sanofi ต้องมีเหตุผลสมควรในการสะท้อนถึงราคาตลาดที่เป็นธรรมของบริการเมื่อพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนของผู้เชี่ยวชาญสำหรับบริการของพวกเขา