เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามผู้อ่านของเราและปรับปรุงเนื้อหา หากเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อ แสดงว่าคุณตกลงยอมรับการใช้คุกกี้ดังกล่าว คลิกที่นี่เพื่อดู mข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ และเพื่อกำหนดค่าที่เลือกใช้ของคุณ

ดำเนินการต่อ
ความซื่อสัตย์ใน แนวปฏิบัติทาง ธุรกิจของเรา

เพื่อรักษาความไว้วางใจใน ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียของบริษัท ซึ่งได้แก่ ผู้ป่วย ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ซัพพลายเออร์ และคู่ค้าธุรกิจอื่น ๆ ตลอดจนสมาชิกในสังคม ที่ซึ่ง Sanofi เข้าไปดำเนินธุรกิจ

การจัดการกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน
การจัดการกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน
เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องระบุถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการในเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดการกับ ผลประโยชน์ทับซ้อน

ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์ที่อาจมีความเสี่ยงที่ผลประโยชน์ส่วนตัวจะเข้ามาแทรกแซงหรือถูกมองว่าแทรกแซงผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมายของ Sanofi กรณีผลประโยชน์ทับซ้อนจะทำให้ถูกมองว่าดำเนินการ อย่างไม่เหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน Sanofi ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องระบุถึงผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการในเรื่องนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

Sanofi มุ่งมั่นที่จะดำเนินการริเริ่มสืบหาและเปิดเผย สถานการณ์ผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ และจัดหามาตรการในการกำจัดหรือลดสถานการณ์นี้

เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน พนักงาน Sanofi ทุกคนต้องเฝ้าระวังและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานการณ์ที่เขา/เธออาจสูญเสียความเป็นกลางในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีต่อไปนี้

 • พันธกิจต่อภายนอก
  • การทำงานให้แก่ผู้จำหน่ายหรือลูกค้าของ Sanofi หรือการได้รับค่าตอบแทนจากพวกเขา
  • การรักษาผลประโยชน์ทางการเงินหรือความสัมพันธ์กับคู่แข่ง ลูกค้า หรือผู้จำหน่ายของ Sanofi หรือกับบุคคลภายนอกที่ทำธุรกิจกับ Sanofi
  • การซื้อหรือเป็นเจ้าของ โดยตรงหรือโดยอ้อม ซึ่งผลประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินไม่ว่าในลักษณะใด ๆ เพื่อจุดประสงค์ในการขายหรือให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวแก่ Sanofi
  • การร้องขอผลประโยชน์ส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกสำหรับการโน้มน้าวการตัดสินใจของ Sanofi ที่ส่งผลดีต่อบุคคลภายนอกดังกล่าว
  • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมภายนอกมากเกินสมควร จนถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถในการทุ่มเทเวลาและความสนใจอย่างเหมาะสมต่อความรับผิดชอบที่คุณได้รับมอบหมาย
 • ความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
  • การติดต่อกับญาติพี่น้องที่ทำงานให้แก่หรือสมัครงานกับ Sanofi คู่แข่ง ผู้จำหน่าย หรือลูกค้าของ Sanofi
  • การสั่งซื้อสินค้าหรือบริการในนามของ Sanofi จากญาติพี่น้องหรือบริษัทที่ญาติพี่น้องของพนักงานมีผลประโยชน์ใด ๆ อยู่
 • การได้รับของสิ่งของที่มีมูลค่า
  • การยอมรับของขวัญอาจทำให้ผู้รับรู้สึกว่าตนมีข้อผูกมัด อาจส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างเป็นกลาง และอาจถูกมองว่าของขวัญนั้นมีจุดประสงค์ที่จะโน้มน้าวการดำเนินการของพนักงานนั้นหรือพนักงานอื่นของ Sanofi