התוכן שלו. בהמשך גלישתך באתר זה, אתה מסכים לשימוש בעוגיות מסוג זה. לחץ כאן למידע נוסף על עוגיות ולקביעת ההעדפות שלך.

המשך
יושרה בהתנהלות העסקית שלנו

על מנת ליצור יחסים של אמון עם בעלי העניין של החברה - מטופלים, לקוחות, בעלי מניות, ספקים ושותפים עסקיים אחרים וחברים בחברה האזרחית, שבה פועלת Sanofi

התמודדות עם ניגודי עניינים
התמודדות עם ניגודי עניינים
הכרחי לזהות כל ניגוד עניינים פוטנציאלי ולטפל בו באופן יעיל.
התמודדות עם ניגודי עניינים

ניגוד עניינים הוא מצב שבו קיים הסיכון שאינטרס אישי כלשהו יפריע, בפועל או למראית עין, לאינטרסים העסקיים הלגיטימיים של Sanofi. כל ניגוד עניינים יוצר מראית עין של חוסר נאותות, שעשויה לערער את האמון ב-Sanofi. לכן, הכרחי לזהות כל ניגוד עניינים פוטנציאלי ולטפל בו באופן יעיל.

Sanofi מחויבת לגלות מצב של ניגוד עניינים ולדווח עליו באופן יזום, ומספקת אמצעים לנטרול ניגוד העניינים או להתמודדות עימו.

למניעת ניגוד עניינים, על כל עובד של Sanofi לגלות ערנות ולהתנהג בהתאם בכל מצב שבו האובייקטיביות של החלטתו העסקית עלולה להיפגע, במיוחד בכל הנוגע לבאים:

 • התחייבויות חיצוניות
  • עבודה עם ספק או עם לקוח של Sanofi או קבלת תגמול כלשהו מהם.
  • החזקה באינטרס פיננסי כלשהו של מתחרה, של לקוח או של ספק של Sanofi, או של כל צד שלישי שמנהל עסקים עם Sanofi, או קיום מערכת יחסים כלשהי עימם.
  • רכישה או בעלות, בין אם באופן ישיר או עקיף, של אינטרס ברכוש או בנכסים מכל סוג שהוא למטרת מכירתם או השכרתם ל-Sanofi.
  • בקשת הטבות אישיות מצד שלישי בתמורה להשפעה על קבלת החלטה לטובת אותו צד שלישי על ידי Sanofi.
  • השתתפות בכל פעילות חיצונית המשמעותית דיה כדי להעלות שאלות בנוגע ליכולתך להקדיש את הזמן ותשומת הלב הדרושים להשלמת תחומי האחריות שהוקצו לך.
 • קשרים אישיים
  • אינטראקציות עם קרוב משפחה שמועסק על ידי Sanofi, על ידי מתחרה, על ידי ספק או על ידי לקוח של Sanofi או הגשת מועמדות להעסקה על ידיהם.
  • רכישת טובין או שירותים בשמה של Sanofi מקרוב משפחה או מחברה שבה לקרוב משפחה יש עניין כלשהו.
 • קבלת פריט בעל ערך
  • קבלת מתנה עשויה לגרום למקבל לחוש מחויבות, העלולה לפגוע באובייקטיביות של החלטותיו, ועשויה להיתפס כמתנה שנועדה להשחית אותו או עובד אחר של Sanofi.